Raport bieżący nr 4/2020

Raport bieżący nr 4/2020 — 25.03.2020 17:08

Informacja nt. wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy Atende

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, że zgodnie z aktualną oceną Emitenta pandemia COVID-19 i związane z nią otoczenie rynkowe negatywnie wpłyną na wyniki finansowe Atende i Grupy Kapitałowej Atende w 2020 r. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyjątkowość obecnej sytuacji, w tym nieprzewidywalny czas dalszego trwania zagrożenia epidemicznego, skalę wszystkich ograniczeń administracyjnych, ich skutki gospodarcze, zarówno w trakcie oraz po ustaniu zagrożenia epidemicznego, na moment publikacji niniejszego raportu skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania.

Emitent zidentyfikował główne ryzyka związane z pandemią. Są to: pogorszenie się kondycji finansowej klientów Grupy, powstanie zatorów płatniczych u kontrahentów, ograniczanie lub opóźnianie inwestycji informatycznych przez klientów Grupy, opóźnienia w realizacji zamówień przez dostawców, przesunięcia w czasie zamówień i realizacji oraz zmienność kursów walutowych.

Spółka prowadzi działania mające na celu minimalizację negatywnych efektów pandemii. Przesunięciu w czasie uległy wydatki, w tym inwestycyjne, które nie warunkują kontynuacji działalności. Dodatkowo, Spółka przygotowuje scenariusze działań oszczędnościowych, uzależnione od bieżących i przewidywanych skutków pandemii. Czynnikiem sprzyjającym w obecnej sytuacji jest obecna, bardzo dobra sytuacja finansowa Emitenta.

Grupa Atende stosuje się do wszystkich wytycznych, dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny, rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe. Przede wszystkim ograniczano kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz i na zewnątrz organizacji, powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji, uruchomiony został na szeroką skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych. Priorytetem Emitenta jest zachowanie ciągłości działania oraz bezpieczeństwo pracowników i interesariuszy Grupy Atende.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ pandemii na działalność Spółki. Istotne zmiany sytuacji będą komunikowane w raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.