Raport bieżący nr 4/2017

Raport bieżący nr 4/2017 — 25.04.2017 10:25

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2017 i 2018 oraz przeglądu sprawozdań śródrocznych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań śródrocznych Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2017 r i I półrocze 2018 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia ww. czynności jest spółka KPMG Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług spółki KPMG Audyt sp. z o.o. przy badaniu sprawozdań finansowych. Badanie sprawozdań rocznych za 2016 r. oraz przegląd sprawozdania za I półrocze 2016 r. zostały przeprowadzone przez spółkę KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.

Umowa, do której zawarcia Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki, zostanie zawarta na okres dwóch lat. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe