Raport bieżący nr 4/2016

Raport bieżący nr 4/2016 — 04.04.2016 13:56

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza  Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołała Michała Markowskiego na członka Rady Nadzorczej.

Michał Markowski posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem nauk informatycznych (Informatyka, Politechnika Wrocławska, 2008), magistrem zarządzania finansami (Finanse, Politechnika Wrocławska, 2010) oraz doktorem nauk informatycznych (Informatyka, Politechnika Wrocławska, 2015). Dodatkowo posiada certyfikat ACCA (2015).

Doświadczenie:

2002-2005: tworzenie i sprzedaż oprogramowania, działalność własna,

2007-2010: Programista, Menadżer projektu, InsERT S.A.,

2010-2012: Senior Associate w dziale wycen i modelowania finansowego oraz doradztwa transakcyjnego, Deloitte Advisory,

2012-2014: Główny Ekonomista, Radca Ministra, Ministerstwo Skarbu Państwa,

Od 2014: Dyrektor Działu Strategii i Analiz, Giełda Papierów Wartościowych S.A.

Michał Markowski obecnie jest członkiem rad nadzorczych następujących podmiotów: Izba Rozliczeniowa Giełd i Towarów, Ventures&Partners, Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Michał Markowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe