Raport bieżący nr 4/2015

Raport bieżący nr 4/2015 — 02.03.2015 16:01

Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu („BZ WBK AM′), iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 25 lutego 2015 r. klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 817 927 akcji Spółki, co stanowi 5,00% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 817 927 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 25 lutego 2015 r. klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 799 209 akcji Spółki, co stanowi 4,95% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 799 209 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.