Raport bieżący nr 4/2013

Raport bieżący nr 4/2013 — 06.02.2013 13:30

Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienia od:prezesa Zarządu Spółki o nabyciu w dniu 5 lutego 2013 r. przez podmiot przez niego kontrolowany – spółkę Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A 1 400 299 (3,85%) akcji Spółki po cenie 1,80 zł każda,członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu w dniu 5 lutego 2013 r. przez podmiot przez niego kontrolowany – ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 1 133 050 (3,12%) akcji Spółki po cenie 1,80 zł każda,członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez niego w dniu 5 lutego 2013 r. 267 249 (0,73%) akcji Spółki po cenie 1,80 zł każda.Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w ramach umów kupna-sprzedaży akcji zawartych przez spółkę Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. odrębnie z ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wartość każdej z transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych