Raport bieżący nr 4/2012

Raport bieżący nr 4/2012 — 23.05.2012 13:00

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez OFE Polsat

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Polsat S.A., iż zarządzany prze nie Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat (Fundusz) przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ATM Systemy Informatyczne S.A.Fundusz zawiadomił, iż w wyniku podziału spółki ATM S.A. na dwie niezależne firmy i wydzieleniu jej części do spółki ATM Systemy Informatyczne S.A., OFE Polsat stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.Do dnia 17 maja 2012 roku OFE Polsat nie posiadał akcji Spółki.W dniu 21 maja 2012 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 3 293 974 akcji Spółki, co stanowi 9,0635% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3 293 974 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,0635% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.