Raport bieżący nr 37/2012

Raport bieżący nr 37/2012 — 18.12.2012 19:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o nabyciu w dniach:

   - 23.11.2012 r. akcji w liczbie 2000 sztuk po cenie 1,04 zł,

   - 07.12.2012 r. akcji w liczbie 7550 sztuk po cenie 1,10 zł,

   - 11.12.2012 r. akcji w liczbie 936 sztuk po cenie 1,10 zł,

   - 13.12.2012 r. akcji w liczbie 19328 sztuk po cenie 1,10 zł,

   - 14.12.2012 r. akcji w liczbie 20000 sztuk po cenie 1,10 zł,

   - 17.12.2012 r. akcji w liczbie 160 sztuk akcji Spółki po cenie 1,08 zł każda.

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Łączna wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych