Raport bieżący nr 36/2012

Raport bieżący nr 36/2012 — 14.12.2012 19:00

Aneks do umowy znaczącej

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. z ATM S.A. umowy dotyczącej budowy i wyposażania obiektu serwerowego F3 w ramach projektu CI ATM, o której Spółka informowała w rozdziale II pkt 19.2. dokumentu rejestracyjnego.

Zawarty aneks zmienia wartość umowy z pierwotnej kwoty 35 247 055,88 zł na 36 263 123,03 zł netto, a także modyfikuje harmonogram prac wykonywanych przez ATM Systemy Informatyczne S.A., określając termin zakończenia realizacji umowy na 15 grudnia 2013 roku.

Kryterium uznania aneksowanej umowy za znaczącą stanowi jej łączna wartość przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe