Raport bieżący nr 35/2012

Raport bieżący nr 35/2012 — 04.12.2012 19:00

Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły informacje o:

   - nabyciu w dniu 4 grudnia 2012 r. przez Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. („Spinoza Investments′) 3 634 333 (9,99%) akcji Spółki oraz

   - zbyciu w dniu 4 grudnia 2012 r. przez ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. („ATP Invest′) 2 940 717 (8,09%) akcji Spółki.

W wyniku ww. transakcji Spinoza Investments zwiększyła swój stan posiadania powyżej 10%, a ATP Invest zmniejszył poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.

Po nabyciu akcji Spółki Spinoza Investments posiada 7 268 666 (19,99%) akcji Spółki, uprawniających do 7 268 666 (19,99%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji Spinoza Investments posiadała 3 634 333 (9,99%) akcje Spółki, uprawniające do 3 634 333 (9,99%) głosów na WZ Spółki.

Ponieważ osoba kontrolująca Spinoza Investments – prezes Zarządu Spółki Roman Szwed – posiada akcje Spółki w liczbie 3 287 993 (9,05%), Spółka informuje o przekroczeniu przez Romana Szweda wraz z kontrolowaną przez niego spółką Spinoza Investments 20% ogólnej liczby głosów w Spółce i posiadaniu przez te podmioty łącznie 10 556 659 (29,04%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Spinoza Investments nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w ATM Systemy Informatyczne S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Potencjalne zwiększenie udziału w Spółce będzie traktowane jako inwestycja kapitałowa.

W następstwie transakcji ATP Invest posiada 2 009 738 (5,53%) akcji Spółki, uprawniających do 2 009 738 (5,53%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji ATP Invest posiadał 4 950 455 (13,62%) akcji Spółki, uprawniających do 4 950 455 (13,62%) głosów na WZ Spółki.

Przeprowadzone transakcje są częścią procesu zamiany akcji pomiędzy akcjonariuszami założycielami spółki ATM S.A. i wynika z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z ich indywidualnymi preferencjami. Zgodnie z nimi Spinoza Investments (kontrolowana przez Romana Szweda – prezesa Zarządu ATM Systemy Informatyczne S.A.) zwiększa swój stan posiadania akcji w ATM Systemy Informatyczne S.A. przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zaangażowania kapitałowego w spółce ATM S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji