Raport bieżący nr 33/2012

Raport bieżący nr 33/2012 — 12.11.2012 17:00

Realizacja zamówień o znaczącej wartości

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Emitent) informuje, że do dnia 12 listopada 2012 roku zrealizował zamówienia z Cisco International Limited z siedzibą w Cardiff, których łączna wartość wyniosła 48 mln zł, tym samym przekroczyła wartość odpowiadającą 10% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Zamówieniem o największej wartości było zamówienie z dnia 4 kwietnia 2012 roku na kwotę 569.370,00 USD (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 1.867.704,41 zł). Zamówienie dotyczyło zakupu urządzeń sieciowych. Zamówienia z Cisco International Limited realizowane są stosownie do zapotrzebowania Emitenta pod konkretnie realizowane projekty.

Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych do tego typu zamówień oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zamówienia lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe