Raport bieżący nr 32/2013

Raport bieżący nr 32/2013 — 27.09.2013 14:57

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 27 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

w dniu 18 września 2013 r. 8 akcji po cenie 1,68 zł każda;

w dniu 20 września 2013 r. 115 akcji po cenie 1,68 zł każda;

w dniu 23 września 2013 r. 16 263 akcje po cenie 1,70 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych