Raport bieżący nr 31/2021

Raport bieżący nr 31/2021 — 27.12.2021 17:40

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, że 27 grudnia 2021 r. powziął informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) w trybie przetargu nieograniczonego, nr POST/PGE/SYS/DZ/00206/2021 pt. „Wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing” („Postępowanie”), prowadzonym w imieniu i na rzecz PGE Systemy S.A. („Zamawiający”) przez pełnomocnika Zamawiającego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Pełnomocnik Zamawiającego”).

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w Postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

  1. konsorcjum firm: zależnej od Emitenta spółki A2 Customer Care Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum), oferta o wartości 154,3 mln zł brutto,
  2. konsorcjum firm: ACCENTURE Sp. z o.o. i IT Util Sp. z o.o., oferta o wartości 517,7 mln zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którego dotyczy Postępowanie, wynosi 276 mln zł brutto.

Kolejnym etapem prowadzonego Postępowania będzie przeprowadzenie przez Zamawiającego oraz Pełnomocnika Zamawiającego analizy i oceny merytorycznej złożonych ofert.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne