Raport bieżący nr 30/2013

Raport bieżący nr 30/2013 — 18.09.2013 08:45

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 17 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

w dniu 12 lipca 2013 r. 5 850 akcji po cenie 1,50 zł każda;

w dniu 11 września 2013 r. 21 107 akcji po cenie 1,65 zł każda;

w dniu 17 września 2013 r. 7 353 akcji po cenie 1,70 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych