Raport bieżący nr 30/2012

Raport bieżący nr 30/2012 — 02.10.2012 16:00

Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od:

prezesa zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany – spółkę Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A 3 634 333 (9,99%) akcji Spółki w dniu 1.10.2012 r. po cenie 1,80 zł każda,

członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez podmiot przez niego kontrolowany – ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 2 940 717(8,09%)  akcji Spółki w dniu 1.10.2012 r. po cenie 1,80 zł każda,

członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez niego 693 616 (1,91%) akcji Spółki w dniu 1.10.2012 r. po cenie 1,80 zł każda.

Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w ramach umów kupna-sprzedaży akcji zawartych przez spółkę Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. odrębnie z  ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wartość każdej z transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych