Raport bieżący nr 3/2021

Raport bieżący nr 3/2021 — 21.01.2021 12:23

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu Term Sheet dotyczącego potencjalnej sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Zarząd Atende S.A. (′Emitent′) przekazuje informację poufną, której publikacja została opóźniona przez Emitenta 9 grudnia 2020 r.:

′Podpisanie Term Sheet dotyczącego potencjalnej sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Zarząd Atende S.A. (′Emitent′) informuje, że 9 grudnia 2020 r. zawarte zostało porozumienie dot. podstawowych warunków transakcji (′Term Sheet′) pomiędzy Emitentem i potencjalnym nabywcą (′Inwestor′), której przedmiotem jest wyrażenie wstępnej intencji Emitenta i Inwestora dotyczącej sprzedaży przez Emitenta wszystkich posiadanych 69,91% udziałów w Atende Medica sp. z o.o. (′Atende Medica′).

Na łączną wartość potencjalnej transakcji, która wyniesie nie więcej niż 4,3 mln zł, składają się (i) nabycie przez Inwestora udziałów od Emitenta za cenę 1,5 mln zł oraz (ii) przejęcie lub spłata przez Inwestora kredytu bankowego w aktualnej wysokości nie większej niż 2,8 mln zł zaciągniętego przez Atende Medica w ramach linii kredytowej Emitenta.

Strony porozumienia Term Sheet ustaliły, że w okresie od dnia podpisania Term Sheet do 15 stycznia 2021 r. Emitent powstrzyma się od prowadzenia jakichkolwiek rozmów pośrednio lub bezpośrednio dotyczących zbycia lub innego oferowania osobom trzecim części lub wszystkich posiadanych udziałów w Atende Medica. Zgodnie z zapisami Term Sheet, jako termin na złożenie przez Inwestora Emitentowi oferty nabycia udziałów w Atende Medica ustalono termin do 31 grudnia 2020 r.′

W ocenie Emitenta wcześniejsze przekazanie powyższej informacji poufnej do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć jej prawnie uzasadnione interesy, w szczególności wcześniejsze przekazanie informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg transakcji i negocjacji oraz na działalność operacyjną Atende Medica, jak również wprowadzić w błąd uczestników rynku kapitałowego ze względu na brak pewności co do realizacji transakcji. Ponadto, w ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewnił zachowanie poufności treści wspomnianej informacji poufnej do chwili przekazania jej do publicznej wiadomości.

Powodem ujawnienia ww. opóźnionej Informacji poufnej jest fakt, że w dniu 21 stycznia 2021 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w Atende Medica.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.