Raport bieżący nr 3/2020

Raport bieżący nr 3/2020 — 24.03.2020 17:28

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, iż w dniu 24 marca 2020 r. zakończone zostały analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów Grup Kapitałowej Atende na dzień 31 grudnia 2019 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nastąpiła utrata wartości posiadanych udziałów w zależnej od Emitenta spółce Atende Medica sp. z o.o.

W konsekwencji, w tym samym dniu, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości tych aktywów w kwocie 3 148 tys. zł, co wpłynie na jednostkowy wynik netto Emitenta za 2019 r.

Dokonany odpis wartości udziałów w Atende Medica ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż prace nad przygotowaniem rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. trwają oraz podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.