Raport bieżący nr 3/2015

Raport bieżący nr 3/2015 — 19.01.2015 14:14

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 r.:

Jednostkowy Raport Roczny za 2014 rok – 23 marca 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok – 23 marca 2015 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2015 roku – 13 maja 2015 r.

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2014 r. (zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia) oraz Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 r. (zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia).

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd Spółki oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe