Raport bieżący nr 3/2014

Raport bieżący nr 3/2014 — 29.01.2014 14:54

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2014 r.:

Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 3 marca 2014 r.

Jednostkowy Raport Roczny za 2013 rok – 25 kwietnia 2014 r.

Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok – 25 kwietnia 2014 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2014 r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd Spółki oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe