Raport bieżący nr 3/2012

Raport bieżący nr 3/2012 — 23.05.2012 08:00

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez ING OFE

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 22 maja 2012 roku zawiadomienia od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego S.A. (Fundusz) o stanie posiadania akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.Fundusz zawiadomił, iż w wyniku podziału spółki ATM S.A. na dwie niezależne firmy i wydzieleniu jej części do spółki ATM Systemy Informatyczne S.A., Fundusz stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.Do dnia 17 maja 2012 roku Fundusz nie posiadał akcji Spółki.W dniu 22 maja 2012 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 3.511.955 akcji Spółki, co stanowi 9,66% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3.511.955 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,66% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.