Raport bieżący nr 29/2013

Raport bieżący nr 29/2013 — 23.07.2013 22:00

Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 23 lipca 2013 roku Spółka została poinformowana przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (′PKO OFE′) na dzień 19 lipca 2013 roku, w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (′OFE POLSAT′) i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, a liczba posiadanych przez PKO OFE akcji spółki Atende S.A. wyniosła 2 531 407, co stanowi 6,9653% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zaś liczba głosów z powyższych akcji wyniosła 2 531 407, co stanowi 6,9653% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed dniem przejęcia przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 6 307 akcji Spółki (co stanowiło 0,0174% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 6 307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0174% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), zaś OFE POLSAT posiadał 2 525 100 akcji Spółki (co stanowiło 6,9479% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2 525 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 6,9479% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.