Raport bieżący nr 28/2012

Raport bieżący nr 28/2012 — 05.07.2012 18:00

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. działając na podstawie § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

   - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. - 31 sierpnia 2012 roku

   - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Zarząd Spółki informuje, że nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego oraz jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowany raport kwartalny zostanie opublikowany wraz ze skróconą jednostkową informacją finansową, a skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym zawierającym opinię biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe