Raport bieżący nr 27/2013

Raport bieżący nr 27/2013 — 26.06.2013 15:11

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Atende S.A. informuje, że 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 016 946,42 zł oraz kwota w wysokości 1 890 521,10 zł pochodząca z kapitału zapasowego, czyli łączna kwota 2 907 467,52 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,08 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 17 lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 31 lipca 2013 roku. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe