Raport bieżący nr 26/2021

Raport bieżący nr 26/2021 — 13.09.2021 15:09

Rozpoczęcie wydzielenia wybranych działalności operacyjnych z Atende S.A. do nowych spółek

Zarząd Atende S.A. („Atende”, „Spółka”) informuje, że 13 września 2021 r. powziął uchwałę o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnych z obszaru integracji z Atende do nowych spółek zależnych („Spółki Zależne”). Podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na Spółki Zależne, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH. W Atende S.A. pozostanie cześć obecnej działalności operacyjnej, związana z usługami, oraz składniki materialne i niematerialne związane z funkcjami zarządczymi dla Grupy Kapitałowej Atende wraz z udziałami w spółkach zależnych.

Nadrzędnym celem tych działań jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju działalności integracyjnych.

Podział Atende zostanie przeprowadzony zgodnie z planami podziałów, które zostaną sporządzone i uzgodnione pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi oraz w zgodzie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i aktami wewnętrznymi spółek. Zakończenie procedury podziału Spółki planowane jest na II kwartał 2022 r. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia podziału podejmą właściwe organy Spółki oraz Spółek Zależnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne