Raport bieżący nr 26/2013

Raport bieżący nr 26/2013 — 26.06.2013 13:04

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. informuje, że 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

Patrycja Buchowicz,

Mirosław Panek,

Marek Dietl,

Jan Madey,

Monika Mizielińska-Chmielewska.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r. spośród swojego grona dokonała wyboru Patrycji Buchowicz na przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Mirosława Panka na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;

nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

  Życiorysy nowych czlonków Rady Nadzorczej

Życiorysy nowych czlonków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe