Raport bieżący nr 26/2012

Raport bieżący nr 26/2012 — 28.06.2012 18:00

Informacja o podjęciu przez ZWZ Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 tj. kwota 2 544 034,08 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,07 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 lipca 2012 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca 2012 roku. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe