Raport bieżący nr 25/2021

Raport bieżący nr 25/2021 — 03.09.2021 11:31

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego na członka Zarządu Spółki w funkcji wiceprezesa Zarządu. Obecnie Mariusz Stusiński pełni funkcję doradcy Zarządu Spółki.

 Mariusz Stusiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Mariusza Stusińskiego Emitent przekazuje w załączeniu.

 Ponadto w dniu 3 września 2021 r. Jacek Forysiak, Szymon Stępczak i Jacek Szczepański złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji wiceprezesów Zarządu Spółki oraz członkostw w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 15 września 2021 r. Powodem rezygnacji w każdym przypadku jest uzgodniona z Zarządem Spółki zmiana ich funkcji i odpowiedzialności w Spółce. Rezygnujące osoby będą realizować zadania związane z ich dotychczasowymi obszarami działalności oraz wykorzystujące ich kompetencje, a informacje o ich nowych, kluczowych w ramach organizacji Emitenta rolach przedstawione zostaną w odrębnej komunikacji.

Powyższe zmiany w Spółce związane są z transformacją zarządzania Spółką oraz całą Grupą Kapitałową Emitenta.

Od dnia 16 września br. Zarząd Spółki będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie:

  • Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu,
  • Iwona Bakuła, Wiceprezes Zarządu,
  • Mariusz Stusiński, Wiceprezes Zarządu.

 W ciągu najbliższych miesięcy Zarząd Emitenta przedstawi nową strategię rozwoju Grupy Atende.

Życiorys Mariusza Stusińskiego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe