Raport bieżący nr 2/2023

Raport bieżący nr 2/2023 — 03.03.2023 16:19

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 2022 r. oraz IV kwartał 2022 r.

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 r. oraz IV kwartał 2022 r.

Zarząd Atende S.A. zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende za 2022 r., które podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2022 r., który zostanie opublikowany 29 marca 2023 r.

Szacunki wyników Grupy Atende za 2022 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne