Raport bieżący nr 2/2022

Raport bieżący nr 2/2022 — 24.02.2022 16:08

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Atende za 2021 rok

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Atende S.A. za 2021 rok: 
Przychody: 182,7 mln zł
EBITDA: 3,5 mln zł
Wynik netto: (4,2) mln zł

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach jednostkowych za istotną z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w 2021 roku w stosunku do wyników osiąganych w poprzednich latach, a tym samym odbiegających od oczekiwań rynkowych.
Na niższy poziom wyników finansowych główny wpływ miały skutki utraty świadectw bezpieczeństwa przemysłowego, w postaci otrzymanych not obciążeniowych i kar umownych od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych („CZC”) oraz niezrealizowanej marży z umów zawartych z CZC. Spowodowało to zmniejszenie wyniku EBITDA w 2021 roku łącznie o 7,9 mln zł. Istotny, negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz osiągnięte w 2021 roku wyniki miały również opóźnienia w dostawach produktów, związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy Atende, o czym Spółka informowała w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 roku.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki za 2021 rok, którego publikację zaplanowano na 30 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne