Raport bieżący nr 22/2012

Raport bieżący nr 22/2012 — 18.06.2012 18:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu w dniu 13 czerwca 2012 roku 27 700 sztuk akcji Spółki po cenie 1,37 zł.

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Podstawa prawna:  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych