Raport bieżący nr 21/2021

Raport bieżący nr 21/2021 — 23.06.2021 18:17

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołała Romana Szweda do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, a następnie wybrała go na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej nastąpił po rezygnacji Pawła Woźniaka z dniem 22 czerwca 2021 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 Roman Szwed nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Życiorys Romana Szweda Emitent przekazuje w załączeniu.

CV Roman Szwed

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe