Raport bieżący nr 20/2012

Raport bieżący nr 20/2012 — 12.06.2012 18:00

Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A.

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że 11 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała podpisane aneksy z dnia 23 maja 2012 roku do umów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział korporacyjny Warszawa ul. Królewska 14 (dalej Bank).

Aneksy dotyczą następujących umów: umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym z dnia 14 czerwca 2011 roku, umowy na udzielanie gwarancji bankowych z dnia 14 czerwca 2011 roku oraz umowy limitu dla transakcji pochodnych z dnia 30 czerwca 2010 roku. Łączna wartość limitów maksymalnych określonych w aneksowanych umowach ma wartość 28 mln zł.

Umową o największej wartości jest aneksowana w dniu 23 maja 2012 roku umowa kredytowa z nr 02/269/11/Z/VV z dnia 14 czerwca 2011 roku, o której Emitent informował w Dokumencie Rejestracyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku. Podpisany aneks wydłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 maja 2013 roku. Przedmiotem umowy kredytowej jest kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów O/N, powiększonej o marżę Banku. Środki w ramach przyznanego limitu kredytowego będą wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Spółki z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest ustanowiona hipoteka umowna na nieruchomości będącej własnością Spółki na kwotę 22,5 mln zł oraz weksel in-blanco. Przedmiotowa umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

Kryterium uznania aneksowanych umów za znaczące stanowi ich łączna wartość przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe