Raport bieżący nr 2/2020

Raport bieżący nr 2/2020 — 10.01.2020 12:08

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) zwanego dalej „Rozporządzeniem′, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 r.:

jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 31 marca 2020 r.;

skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 31 marca 2020 r.;

skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 19 maja 2020 r.;

skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 15 września 2020 r.;

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 17 listopada 2020 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Zarząd Atende S.A. oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe