Raport bieżący nr 2/2019

Raport bieżący nr 2/2019 — 24.01.2019 16:16

Zawarcie umowy z Komendą Główną Policji

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. informuje, że 24 stycznia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum spółek Dimension Data Polska sp. z .o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum) a Komendą Główną Policji („Zamawiający′), o wartości 54,4 mln zł brutto („Umowa′). Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Atende S.A. wynosi 18 mln zł brutto. Przedmiotem Umowy jest modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112. Zakres prac Spółki obejmuje część systemową, sieciową oraz bezpieczeństwo, począwszy od projektu, poprzez dostawę i wdrożenie, dokumentację powykonawczą, warsztaty powdrożeniowe oraz serwis. Realizacja Umowy podzielona jest na osiem etapów: etap 1 - wykonanie projektu, etap 2 - dostawy, etapy 3-7 - prace wdrożeniowe, migracja do nowych rozwiązań itp., etap 8 – świadczenie usług serwisowych i wsparcia przez okres 5 lat. Zgodnie z Umową wdrożenie ma się zakończyć w lutym 2020 r.

Umowa określa kary umowne za: (i) odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 20% wartości Umowy, (ii) opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto dla danego etapu, za każdy dzień opóźnienia, (iii) jeżeli opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów Umowy przekroczy 20 dni roboczych Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, (iv) udostępnienie osobom trzecim informacji poufnych Zamawiającego - kara w wysokości 100 tys. zł za każde naruszenie, (v) dostarczenie produktów dotkniętych wadą prawną - kara w wysokości 50 tys. zł za każdy taki przypadek. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości szkody rzeczywistej. Ogólnie warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.