Raport bieżący nr 2/2018

Raport bieżący nr 2/2018 — 18.04.2018 18:31

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2017, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Atende S.A. za rok obrotowy 2017 wynoszącego 7 570 445,95 zł oraz kwoty w wysokości 425 089,73 zł pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję Spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 22 czerwca 2018 r. jako dnia dywidendy oraz daty 10 lipca 2018 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2017 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (D.U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe