Raport bieżący nr 2/2014

Raport bieżący nr 2/2014 — 16.01.2014 15:46

Transakcje osoby blisko związanej z członkiem Zarządu dokonane w 2013 roku

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 15 stycznia 2014 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez osobę blisko z nim związaną transakcjach na akcjach Spółki w 2013 roku, których łączna wartość nie przekroczyła równowartości w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

w dniu 9 grudnia 2013 r. 3 300 akcji po cenie 3,05 zł każda;

w dniu 18 grudnia 2013 r. 1 500 akcji po cenie 3,11 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych