Raport bieżący nr 2/2012

Raport bieżący nr 2/2012 — 18.05.2012 16:00

Uchwała KDPW o rejestracji akcji serii A, B, C i D oraz wyznaczenie dnia referencyjnego

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) Uchwałą nr 353/12 z dnia 15 maja 2012 roku przyznał Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT.Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd KDPW postanowił o:1) zarejestrowaniu w dniu 17 maja 2012 roku w depozycie papierów wartościowych:

     a) 1 524 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

     b) 1 143 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

     c) 2 266 865 akcji zwykłych na okaziciela serii Coraz2) zarejestrowaniu w dniu 24 maja 2012 roku w depozycie papierów wartościowych 31 409 479 akcji zwykłych na okaziciela serii Do wartości nominalnej 0,20 zł każda.Akcje Spółki zostaną oznaczone kodem PLATMSI00016.Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dla celów dokonania przydziału akcji ATM Systemy Informatyczne S.A. w stosunku 1:1 w związku z podziałem spółki ATM S.A. dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki ATM S.A. na spółkę ATM Systemy Informatyczne S.A., jest dzień 21 maja 2012 roku.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.