Raport bieżący nr 19/2013

Raport bieżący nr 19/2013 — 27.05.2013 19:00

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, która rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, w składzie:

Roman Szwed, prezes Zarządu,

Iwona Bakuła, wiceprezes Zarządu,

Tomasz Dziubiński, wiceprezes Zarządu,

Andrzej Słodczyk, wiceprezes Zarządu,

Szymon Stępczak, wiceprezes Zarządu.

Cztery pierwsze osoby wchodzą w skład Zarządu obecnej kadencji. Szymon Stępczak jest nowo powołanym członkiem Zarządu.

Żaden z powołanych członków Zarządu nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych, a ponadto nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Zarządu.

  Życiorysy członków Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe