Raport bieżący nr 19/2012

Raport bieżący nr 19/2012 — 12.06.2012 13:00

Uzupełnienie raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 12.06.2012 r., przekazuje zakres usług świadczonych przez biegłego rewidenta, firmę PKF Audyt sp. z o.o.

Spółka korzystała z usług PKF Audyt sp. z o.o. w zakresie:

a) badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

b) badania śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku, które zostało zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku,

c) wydania opinii o sprawozdaniu finansowym pro - forma Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2011 roku za okres 9 miesięcy, które zostało zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym Spółki przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku,

d) wydania opinii o prawidłowości i rzetelności historycznych informacji finansowych Spółki za okresy 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2010 roku, które zostały zamieszczone Dokumencie Rejestracyjnym Spółki przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe