Raport bieżący nr 18/2021

Raport bieżący nr 18/2021 — 10.06.2021 16:46

Informacja o otrzymaniu not obciążeniowych

Zarząd Atende S.A. („Atende′) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. otrzymał od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych („Zamawiający′) noty obciążeniowe i wezwanie do zapłaty kar umownych na łączną kwotę 5 450 tys. zł, wystawione w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umów realizowanych przez Atende, co nastąpiło w wyniku utraty świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.