Raport bieżący nr 18/2013

Raport bieżący nr 18/2013 — 27.05.2013 18:00

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - firmy audytorskiej PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2013 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Spółka PKF Audyt sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów nr 548 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Spółka korzystała z usług spółki PKF Audyt Sp. z o.o. przy przeglądzie półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012 roku oraz przy badaniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Umowa, do której zawarcia Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki, zostanie zawarta na okres jednego roku. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe