Raport bieżący nr 18/2012

Raport bieżący nr 18/2012 — 12.06.2012 12:00

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki pod nazwą (firmą):

PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 01-747 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 548.

Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym audytorem obejmującej przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2012.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe