Raport bieżący nr 17/2017

Raport bieżący nr 17/2017 — 23.10.2017 09:20

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 23 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołała Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej nastąpił po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki Marka Dietla, które nastąpiło z momentem otwarcia posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 23 października 2017 r. w konsekwencji otrzymanego oświadczenia.

Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Macieja Matusiaka Emitent przekazuje w załączeniu.

  Życiorys Macieja Matusiaka

Życiorys Macieja Matusiaka

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe