Raport bieżący nr 17/2013

Raport bieżący nr 17/2013 — 21.05.2013 18:00

Informacja o transakcjach nabycia akcji spółki przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą zakupu:

w dniu 03.01.2013 roku 6300 akcji po cenie 1,25 zł każda;

w dniu 04.01.2013 roku 2200 akcji po cenie 1,20 zł każda;

w dniu 06.02.2013 roku 5000 akcji po cenie 1,60 zł każda;

w dniu 16.05.2013 roku 10000 akcji po cenie 1,40 zł każda;

w dniu 16.05.2013 roku 28784 akcji po cenie 1,35 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, nabyte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych