Raport bieżący nr 16/2021

Raport bieżący nr 16/2021 — 31.05.2021 18:13

Informacja związana z opóźnieniami dostaw

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Atende′) informuje, iż po weryfikacji wpływu informacji uzyskanej od kluczowego dostawcy Spółki („Dostawca′) o zakłóceniach w jego łańcuchu dostaw związanych z brakami materiałowymi w przemyśle półprzewodnikowym, opóźniających harmonogram dostaw produktów, zmuszony jest zrewidować przewidywania co do wyniku Spółki w II kwartale 2021 r.

Wspomniane ograniczenia oraz problemy z terminowością dostaw w konsekwencji spowodują przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na II połowę bieżącego roku, co negatywnie wpłynie na wyniki Atende w II kwartale 2021 r. Spółka szacuje, że opóźnienia realizacji projektów, których dotyczą nieterminowe dostawy, mogą spowodować przesunięcie na kolejny kwartał do 10 mln zł przychodów ze sprzedaży, w efekcie czego w II kwartale 2021 r. Spółka może wypracować niższe wyniki niż osiągnięte w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Atende podejmuje wysiłki, by przesunięcia w realizacji projektów były jak najmniejsze i o możliwie ograniczonych konsekwencjach dla klientów oraz wyników Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.