Raport bieżący nr 16/2019

Raport bieżący nr 16/2019 — 27.12.2019 12:53

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z 11 grudnia 2019 r., że 27 grudnia 2019 r. zawarta została umowa („Umowa′), pomiędzy Emitentem a STGE sp. z o.o. („STGE′), dotycząca sprzedaży przez Emitenta 60% udziałów w Sputnik Software sp. z o.o. („Sputnik Software′). Cena sprzedaży 60% udziałów w Sputnik Software wynosi 16,2 mln zł („Cena Sprzedaży′). STGE zapłaci Cenę Sprzedaży w dwóch częściach: kwotę 8,0 mln zł w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, a kwotę 8,2 mln zł do 31 stycznia 2020 r. W przypadku niedokonania przez STGE zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie, Emitent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

Przed zawarciem Umowy spółka STGE, która jest kontrolowana przez dwóch członków zarządu Sputnik Software, posiadała 40% udziałów w Sputnik Software.

Celem transakcji jest realizacja przez Emitenta zysku z inwestycji w Sputnik Software. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem sprzedaży wynosi 6,5 mln zł. W wyniku transakcji Spółka zanotuje 9,7 mln zł zysku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.