Raport bieżący nr 16/2017

Raport bieżący nr 16/2017 — 18.10.2017 11:12

Zawarcie umowy z RCZSiUT

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 19 września 2017 r. oraz 15/2017 z dnia 12 października 2017 r. informuje, że 18 października 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (dalej „Zamawiający′), o wartości 61,3 mln zł brutto („Umowa′). Przedmiotem Umowy jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji, polegająca na dostawie asortymentu do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, montażu i rekonfiguracji platform wirtualizacji, oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie usług serwisowych. Przedmiot Umowy obejmuje także dostawy opcjonalne o wartości 5,1 mln zł brutto, które realizowane będą wyłącznie na pisemne polecenie Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami Umowy dostawa asortymentu ma zostać zrealizowana nie później niż do 30 listopada 2017 r. Na realizację usług montażu, rekonfiguracji oraz przeprowadzenia szkoleń przewidziano okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Serwis gwarancyjny będzie świadczony do 31 grudnia 2019 r.

Umowa określa kary umowne za (i) odstąpienie od Umowy w całości lub w części lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 20% wartości Umowy, (ii) opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia, (iii) opóźnienia w usunięciu wad sprzętu i oprogramowania ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia oraz (iv) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości Umowy. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości szkody rzeczywistej, przy czym łączna odpowiedzialność Spółki za niewykonanie obowiązków wynikających z zamówienia podstawowego nie może przekroczyć ceny oferty złożonej przez Spółkę. Ponadto Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości dostawy lub usługi nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ogólnie warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.