Raport bieżący nr 15/2023

Raport bieżący nr 15/2023 — 20.11.2023 15:32

Przekroczenie progu 10% głosów na WZ spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. otrzymał zawiadomienie od PKO BP BANKOWY PTE S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „PTE”), iż reprezentowane przez PTE fundusze PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny (razem zwane dalej „Fundusze”) łącznie przekroczyły 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji nabycia 11.232 akcji Emitenta przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w dniu 17 listopada 2023 r.

Przed nabyciem akcji, o którym mowa powyżej, Fundusze posiadały łącznie 3.625.126 akcji Spółki, stanowiących 9,97% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwało 3.625.126 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,97% ogólnej liczby głosów.

Według stanu na dzień 17 listopada 2023 r., po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Emitenta, Fundusze posiadały łącznie 3.636.358 akcji Spółki, co stanowiło 10,01%% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.636.358 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,01% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie od PKE BP BANKOWY PTE o stanie posiadania akcji Atende

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji