Raport bieżący nr 15/2020

Raport bieżący nr 15/2020 — 29.12.2020 16:00

Przeniesienie własności udziałów w Atende Software

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą Custodia Capital Flix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000871583) („Kupujący′) umowy sprzedaży udziałów („Udziały′) w spółce pod firmą Atende Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000287417) („Atende Software′) („SPA′), niniejszym informuje, iż stosownie do postanowień SPA, w związku z uiszczeniem przez Kupującego ceny sprzedaży Udziałów („Cena Sprzedaży′), prawo własności Udziałów przeszło na Kupującego.

Jednocześnie Emitent wykonał ciążące na nim obowiązki wskazane w SPA, tj. powiadomił Kupującego o uznaniu rachunku bankowego Ceną Sprzedaży, (ii) podpisał z Kupującym protokół potwierdzający przejście własności Udziałów oraz (iii) dokonał wraz z Kupującym zawiadomienia Atende Software o przejściu prawa własności Udziałów na Kupującego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.