Raport bieżący nr 15/2015

Raport bieżący nr 15/2015 — 23.12.2015 14:59

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę zarządzającą

Zarząd Atende S.A. (′Spółka′) informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach sprzedaży i kupna akcji Spółki, których łączna wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 5 000 euro. Przedmiotowe transakcje dotyczą:

- sprzedaży w dniu 21 grudnia 2015 r. 38 895 akcji po cenie 2,70 zł każda;

- zakupu w dniu 22 grudnia 2015 r. 7 000 akcji po cenie 2,70 zł każda;

- zakupu w dniu 22 grudnia 2015 r. 52 000 akcji po cenie 2,65 zł każda;

- zakupu w dniu 23 grudnia 2015 r. 7 287 akcji po cenie 2,65 zł każda.

Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych