Raport bieżący nr 14/2020

Raport bieżący nr 14/2020 — 29.12.2020 09:33

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu Wiążącej Oferty dotyczącej nabycia udziałów w spółce zależnej

Zarząd Atende S.A. („Emitent′, „Spółka′) przekazuje informację poufną, której publikacja została opóźniona przez Emitenta 16 listopada 2020 r.:

„Przyjęcie Wiążącej Oferty dotyczącej nabycia udziałów w spółce zależnej

Zarząd Atende S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent′), w nawiązaniu do zawartego w dniu 28 września 2020 r. porozumienia dot. podstawowych warunków transakcji („Term Sheet′), którego przedmiotem było ustalenie warunków sprzedaży 100% udziałów w spółce pod firmą Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Atende Software′), informuje, że dniu 16 listopada 2020 r. przyjął otrzymaną od Custodia Capital Safari sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor′) wiążącą ofertę zakupu („Wiążąca Oferta′) 100% udziałów w Atende Software.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu Term Sheet zostało w dniu 28 września 2020 r. opóźnione w trybie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Sprzedaż udziałów w Atende Software nastąpi po wydzieleniu z Atende Software do nowo zawiązanej spółki pod firmą Atende Industries sp. z o.o. („Atende Industries′) zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z systemami informatycznymi dla energetyki.

Wiążąca Oferta potwierdza warunki określone w Term Sheet, którego stroną (poza Emitentem oraz Inwestorem) jest także Atende Software.

Zgodnie z postanowieniami Wiążącej Oferty potencjalna łączna wartość sprzedaży udziałów w Atende Software wyniesie 52,5 mln PLN z możliwymi korektami.

Emitent oraz Inwestor uzgodnili, że Inwestor do dnia 30 listopada 2020 r. przeprowadzi i zakończy proces due diligence Atende Software.

Podpisanie dokumentów transakcyjnych przewidziane jest do dnia 31 grudnia 2020 r.

Inwestor ma zapewniony okres wyłączności, podczas którego Emitent i Atende Software nie będą zawierać żadnych porozumień lub w inny sposób nie będą próbować sfinalizować transakcji sprzedaży Atende Software z osobą trzecią, trwający 55 dni od dnia akceptacji przez Emitenta Wiążącej Oferty.′

W ocenie Emitenta wcześniejsze przekazanie powyższej informacji poufnej do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć jej prawnie uzasadnione interesy, w szczególności wcześniejsze przekazanie informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg transakcji i negocjacji oraz na działalność operacyjną Atende Software, jak również wprowadzić w błąd uczestników rynku kapitałowego ze względu na brak pewności co do realizacji transakcji. Ponadto, w ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewnił zachowanie poufności treści wspomnianej informacji poufnej do chwili przekazania jej do publicznej wiadomości.

Powodem ujawnienia ww. opóźnionej Informacji poufnej jest fakt, że w dniu 29 grudnia 2020 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w Atende Software.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.